etiskpraxis


Forening for etiskpraxis har til formål å stimulere til kunnskapsutvikling og kunnskapsutveksling. Vi ønsker å stimulerer til refleksjon over erfaringer fra mellommenneskelige forhold i profesjonell praksis, sett i lys av filosofiske og grunnlagspedagogiske tekster.Dette gjøres ved å skape kontakt mellom  aktuelle nasjonale fagmiljøer primært gjennom en årlig faglig nettverksamling, tilbud om skrivestipend og en informativ nettside.

Nettverksamlingen skal være et samlingssted for miljøer som ønsker å formidle og videreutvikle praktisk kunnskap, og utforske og la seg utfordre av filosofiske og grunnlagspedagogiske tekster, og la den innsikten disse gir reflektere handling og holdning i møte med den andre med intensjon om en moralsk-etisk praksis.

Skrivestipendiet skal bidra til å stimulere til produksjon av tekster som formidler og fremmer kunnskap og forståelse for møte med den andres livsverden.

Nettsiden skal være en ressurs hvor det gis tilgang til litteratur og tekster som er relevant for fagfeltet. På denne nettsiden vil du også finne presentasjoner av prosjekter og miljøer som arbeider aktivt med dette i sitt virke, og hvordan du kan komme i kontakt med disse.