etiskpraxis
Antonovsky, Aaron
2000
Helbredets mysterium.
Hans Reitzels Forlag.

Aristoteles
1999
Den nikomakiske etikk
Ooversatt av Øyvind rabbås og anfinn Stigen.
Oslo, Bokklubben Dagens Bøker.

Bakhtin, Mikhail
2003
Latter og dialog – utvalgte skrifter.
Oslo, Cappelens Akademiske.

Biesta, Gert J.J.
2014
Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen: Fagbokforlaget.

Bollnow, Otto
1976
Eksistensfilosofi og pedagogikk.
Oslo, Christian Ejlert’s forlag. 

Lorentzen, Per
2003
Fra tilskuer til deltaker.
Oslo, Universitetsforlaget. 

Lorentzen, Per
2006
Slik som man ser noen. Faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede.
Oslo, Universitetsforlaget. 

Lorentzen, Per
2009
Ansvar og etikk i miljøarbeid.
Oslo, Universitetsforlaget. 

Løgstrup, Knud
2000
Den etiske fordring.
Cappelen Akademiske Forlag. 

Mollenhauer, Klaus
1996
Glemte sammenhenger. Om kultur og oppdragelse.
Oslo, Det utdanningsvitenskapelige bibliotek.

Pettersen, Marit
2005
Samfunnsansvar eller personlig prosjekt.
Vernepleierstudenters yrkesvalg utforsket gjennom narrativer.
Bergen: rapport nr 6/2005, Høgskolen i Bergens Skriftserie.

Pettersen, Marit og Sævi, Tone (red.)
2009
Krumtappen og sjøstjernen – en artikkelsamling om omtanke og entusiasme i profesjonelt arbeid. Tekster om utviklingshemming og skriving, av åtte vernepleierstudenter og to veiledere. Bergen, Rapport nr 1/2009, Høgskolen i Bergens Skriftserie. 

Seikkula, Jaakko & Tom Erik Arnkil
2013
Åpen dialog i relasjonell praksis. Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Skjervheim, Hans
1992
Filosofi og dømmekraft.
Oslo, Universitetsforlaget.

Skjervheim, Hans
2002
Mennesket.
Oslo, Universitetsforlaget. 

Sævi, Tone
2005
Seeing Disability Pedagogically.
The lived experiences of disability in the pedagogical encounter. Doctural Dissertation,
University of Bergen. 

Sævi, Tone
Ola Hoff Kaldestad m.fl. (red)
2007
Den pedagogiske relasjonen – en relasjon annerledes enn andre relasjoner. Grunnverdier og pedagogikk.
Bergen, Fagbokforlaget, s. 107-131.

Sørbø, Jan Inge
2002
Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi.
Oslo, Det Norske Samlaget. 

Van Manen, Max
1993
Pedagogisk takt. Betydningen av pedagogisk omtenksomhet.
Bergen, Caspar Forlag.