etiskpraxis


Ressurspersoner i praksisprosjektet er hentet fra både fagfelt og utdanning. To gjengangere i prosjektet, som i tillegg til sin tilstedeværelse også bidrar med sentrale tekster, er psykolog og førstelektor Per Lorenzten og vernepleier og førsteamanuensis Tone Sævi. Lorentzen bringer inn i prosjektet og vernepleierutdanningen arven fra nyere samspills- og spebarnsforskning og Sævi tilfører prosjektet tenkning hentet fra kontinental pedagogikk og fenomenologi. Begge har forankring i klassisk filosofi. Tekstene bidrar til relasjonell tenking, ved at de gir fagfellesskapet et faglig begrepsapparat som hjelper studenten å knytte teori til praksis. En ressursperson fra fagfeltet er Tore Andrè Strand som har vert den som har formidlet utvalgte Skjervheim-tekster, og gjort dem tilgjengelige for studentene i prosjektet.

Tone Sævi
Per Lorenzten
Tore Andrè Strand